Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro poskytování odborných poradenských, technických, webdesignové a webhostingových služeb pro weby běžící na redakčním systému WordPress a pro poskytování produktů v digitální podobě (digitálního obsahu), a to online kurzů, webinářů, e-booků a jiných produktů s digitálním obsahem, k němuž dochází přes webové rozhraní https://pohodovywp.czhttps://mujpohodovywp.cz.

I. DŮLEŽITÉ POJMY A ZKRATKY

Tyto pojmy, které jsou v těchto obchodních podmínkách uváděny s velkým počátečním písmenem, znamenají následující:

1. OP

Tyto obchodní podmínky.

2. POSKYTOVATEL

Ing. Michaela Bouzková

Sídlo: Jince č. p. 446, 262 23

Zapsaná v živnostenském rejstříku, IČO: 03864421

Telefonní číslo: +420 603 564 476

Zapsaná v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Příbram

IČO: 03864421

3. UŽIVATEL

Ten, kdo se mnou jako Poskytovatelem uzavře ohledně Produktu nebo Služby Smlouvu. Uživatelem může být podnikatel nebo Spotřebitel.

4. SPOTŘEBITEL

Fyzická osoba, která při uzavírání Smlouvy se mnou jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Pokud v objednávkovém formuláři uvedete své IČO, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako Spotřebitel.  

5. SMLOUVA

Smlouvou se rozumí buď Smlouva o poskytování služeb nebo Smlouva o poskytování digitálního obsahu.

Smlouva o poskytování digitálního obsahu je uzavírána mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem a jejím obsahem je má povinnost zpřístupnit Vám Produkt k užívání pro Vaši vlastní potřebu a Vaše povinnost zaplatit mi Cenu nebo poskytnout mi své osobní údaje.

Smlouva o poskytování služeb je uzavírána mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem.

Smlouvu tvoří Vaše Objednávka, mé potvrzení Objednávky a tyto OP. Je uzavírána v českém jazyce, archivuji ji v elektronické podobě a Vám jako Uživateli není přístupná (pro Vás jako Uživatele budou informace k uzavřené Smlouvě obsaženy v potvrzení o uzavřené Smlouvě, které Vám v souladu s těmito OP zašlu).

6. SLUŽBA

Odborné poradenské, technické, webdesignové a webhostingové služby pro weby běžící na redakčním systému WordPress.

7. PRODUKT

Online kurz, webinář, e-book a jiný produkt s digitálním obsahem, který je předmětem Smlouvy uzavírané přes Webové rozhraní. Produkt může být buď úplatný (kdy Cena představuje moji odměnu za zpřístupnění), nebo bezúplatný – zdarma (kdy namísto Ceny mi poskytujete své osobní údaje).

8. OBJEDNÁVKA

Řádně vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který představuje Váš návrh na uzavření Smlouvy. V případě objednávky Služby je přípustná také písemná forma zaslaná e-mailem Poskytovateli.

9. CENA

Moje odměna za poskytnutí Služby nebo zpřístupnění Vámi vybraného Produktu uvedená v Objednávce. Platí se v korunách českých.   

10. WEBOVÉ ROZHRANÍ

Webové rozhraní https://pohodovywp.czhttps://mujpohodovywp.cz.

11. WEB

Internetové stránky s doménou https://pohodovywp.czhttps://mujpohodovywp.cz.

12. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Registrace uživatele automaticky provedená při odeslání Objednávky, dostupný z Webového rozhraní https://mujpohodovywp.cz/zakaznicky-ucet/.

13. OZ

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

II. ODPOVĚDNOST

Jako Uživatel berete na vědomí, že digitální obsah Produktů užíváte na vlastní riziko a že závisí pouze na Vás, jakým způsobem informace využijete a jakých výsledků dosáhnete. Jako Poskytovatel neodpovídám za Vaše výsledky, které v souvislosti s užíváním Produktu zaznamenáte, ani nenesu odpovědnost za jakoukoli případnou majetkovou či nemajetkovou újmu.

iii. InFORMACE NA WEBU

 1. Jakékoli hodnocení Produktů či Služeb nebo mě jako Poskytovatele (recenze), které je uvedeno na Webu, pochází od osoby, které byla daná Služba skutečně poskytnuta a/nebo které byl digitální obsah Produktu skutečně zpřístupněn. Jako Poskytovatel mám přehled o uživatelích, kterým jsem poskytla své služby a kterým byly jednotlivé Produkty zpřístupněny, a v případě pochybností nahlédnu do své evidence potvrzených objednávek, zda dané osobě, která mi recenzi poskytla, byla Služba skutečně poskytnuta či Produkt skutečně zpřístupněn. Tímto způsobem je důvěryhodnost recenzí ověřována. Na Webu nemusí být uvedeny všechny recenze, které jsou mi poskytnuty, ale vybírám ty, které zveřejním.
 2. U každého Produktu a Služby je na Webu uveden jeho či její popis, co zahrnuje, jaká je jeho či její cena, kdy a na jak dlouho bude Produkt zpřístupněn apod. Tyto popisy Produktů a Služeb jsou informativního charakteru a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy, ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se tak nepoužije.

iV. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Jako Uživatel objednáváte Produkt či Službu přes Webové rozhraní odesláním řádně vyplněného elektronického objednávkového formuláře (Objednávka). Objednávka obsahuje základní informace k Produktu či Službě (název, kdy a na jak dlouho Vám bude Produkt zpřístupněn, co je součástí apod.) a jeho či její celkovou Cenu.
 2. Objednávku Služby je možné provést také písemně e-mailem zaslaným Poskytovateli.
 3. Před odesláním objednávkového formuláře můžete zkontrolovat a změnit vyplněné údaje. Jako Poskytovatel se spoléhám na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v Objednávce a nenesu odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. Stisknutím tlačítka „Objednat a zaplatit“ (u Produktů zdarma stisknutím tlačítka „Přihlásit se zdarma“, „Zapsat se do kurzu“, „Zaslat PDF na e-mail“) je Vámi vyplněný objednávkový formulář odeslán a tím jste učinili závaznou objednávku Produktu či Služby, resp. návrh na uzavření Smlouvy.
 4. Přijetí Objednávky Vám potvrdím zasláním e-mailu na Vaši elektronickou adresu, která je v ní uvedena. Přílohou tohoto potvrzujícího e-mailu je shrnutí Vaší Objednávky a tyto OP ve formátu pdf nebo obdobném. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu, v němž je uveden i Váš případný výslovný souhlas se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (viz níže v těchto OP – „Odstoupení od smlouvy“), je Smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření.

V. CENA PRODUKTŮ A SLUŽEB A ZPŮSOB PLATBY

CENA PRODUKTŮ A SLUŽEB

 1. Na Webu jsou uvedeny aktuální ceny Produktů a Služeb. Ceny Produktů a Služeb mohu měnit s tím, že pro Vás jako Uživatele platí vždy cena, která je aktuální v okamžiku objednání Produktu či Služby. Aktuální cena Produktu či Služby uvedená na Webu Vám může být navýšena pouze v případě, že zvolíte možnost platby Ceny formou splátek (viz níže). Vzhledem k charakteru Produktů a Služeb nevznikají žádné náklady na dopravu, ani jiné náklady spojené s jejich zpřístupněním. Cena uvedená v souhrnu objednávky před odesláním objednávkového formuláře je tedy cenou konečnou.
 2. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (např. překlep) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, nemám povinnost Vám za takovou zjevně chybnou cenu Produkt zpřístupnit či Službu poskytnout a jsem v takovém případě oprávněna odstoupit od Smlouvy.
 3. Ke zpřístupnění úplatného Produktu dojde nejdříve po úplném zaplacení Ceny, a v případě rozložení platby na splátky (viz níže) nejdříve po zaplacení první splátky. Ke zpřístupnění Produktu zdarma dojde nejdříve po uzavření Smlouvy.
 4. K započetí poskytování Služby dojde nejdříve po uhrazení zálohy nebo celé Ceny.
 5. Poskytování některých Služeb je vázáno na opakované pravidelné placení Ceny ve formě měsíčních plateb – předplatného.

ZPŮSOB PLATBY

 1. Cenu je možné uhradit následujícími způsoby: a) online platebními kartami VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard – standardní způsob platby pro všechny Produkty a Služby, v případě Služeb vázaných na opakované měsíční platby – předplatné je toto jediná možnost úhrady Ceny, b) v případě některých Služeb i bankovním převodem na můj účet po dohodě s Vámi jako Uživatelem.
 2. V případě platební metody uvedené pod písmenem b) (bankovní převod na účet) obdržíte platební údaje v e-mailu potvrzujícím přijetí Vaší Objednávky.
 3. Platební metoda uvedená pod písmenem a) (online platební karta) je napojena na platební bránu zahraniční společnosti Stripe Payments Europe, Limited, registrační číslo: 513174, registrační úřad 3 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, D01 C4E0, Ireland, https://stripe.com/en-cz, [email protected]. Tato společnost poskytuje celosvětově zabezpečenou technologii přijímání platebních karet. Veškeré údaje v průběhu platby zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu výše uvedené společnosti a ze strany této společnosti mi nejsou předávány. Svůj dotaz k těmto platebním metodám můžete směřovat přímo na výše uvedené kontakty této společnosti.

SPLATNOST CENY

 1. V případě plateb online kartou je Cena splatná bezprostředně po uzavření Smlouvy.
 2. V případě bankovního převodu na můj účet je Cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí Vaší Objednávky (tedy od uzavření Smlouvy). Datum splatnosti je uvedeno v pokynech k platbě. Cena je zaplacena v okamžiku připsání příslušné částky na můj bankovní účet.
 3. Po přijetí platby Vám vystavím a na Váš e-mail zašlu příslušný doklad – fakturu.

PLATBA VE SPLÁTKÁCH

 1. Je-li tato možnost na Webu u konkrétního Produktu či Služby uvedena, můžete zvolit platbu Ceny formou splátek. V takovém případě může dojít k navýšení aktuální ceny Produktu či Služby uvedené na Webu. Celkovou konečnou Cenu pak uvidíte v souhrnu Vaší objednávky před jejím odesláním. V případě platby Ceny na splátky se Objednávkou zavazujete zaplatit všechny splátky.
 2. V případě prodlení s úhradou splátky jsem oprávněna Vám digitální obsah Produktu znepřístupnit až do doby zaplacení příslušné splátky, v případě Služby pozastavit její poskytování. Tím není dotčena Vaše povinnost zaplatit všechny splátky. Rovněž jsem v takovém případě oprávněna Vám písemným oznámením celou nezaplacenou část Ceny okamžitě zesplatnit a ke dni uvedenému v tomto oznámení požadovat zaplacení všech zbylých splátek najednou, anebo od Smlouvy odstoupit. Odstoupením od Smlouvy mi nevzniká povinnost vrátit Vám splátky před odstoupením od Smlouvy zaplacené.

VI. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Každému Uživateli, který objedná Produkt či Službu přes Webové rozhraní odesláním řádně vyplněného elektronického objednávkového formuláře (Objednávka) je založen Uživatelský účet vázaný na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem při odeslání Objednávky.
 2. Přístup do administrace účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Tyto údaje obdrží Uživatel e-mailem po založení účtu. Uživatel je povinen přihlašovací údaje chránit a nesmí je sdělovat třetím osobám ani jim poskytovat přístup do Uživatelského účtu.
 3. Uživatel může prostřednictvím svého účtu kontaktovat zákaznickou podporu odesláním ticketu, případně odesláním e-mailu na e-mailovou adresu [email protected]. E-mail musí přijít z e-mailové adresy, na kterou je založen Uživatelský účet.

VII. ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU PRODUKTŮ

ZPŮSOB ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

 1. Digitální obsah online kurzu Vám bude zpřístupněn tím, že na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce Vám budou zaslány přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) k Vašemu Uživatelskému účtu. Do kurzu se přistupuje z nástěnky Vašeho Uživatelského účtu.
 2. Digitální obsah webináře nebo digitální obsah online kurzu zdarma Vám bude zpřístupněn zasláním odkazu na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.
 3. Digitální obsah e-booku Vám bude ve formátu docx, pdf nebo obdobném zpřístupněn zasláním na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce jako příloha e-mailu nebo jako odkaz, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.
 4. Pokud je na Webu u konkrétního Produktu uveden jiný způsob zpřístupnění digitálního obsahu (např. zasláním odkazu na uzavřenou facebookovou skupinu, kde bude digitální obsah sdílen), bude Vám digitální obsah zpřístupněn tímto jiným způsobem. 

ČAS ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHUA SLUŽEB

 1. Na Webu může být u Produktu uveden konkrétní den, kdy bude digitální obsah zpřístupněn. V taktovém případě Vám bude digitální obsah Produktu zpřístupněn v takto předem oznámený den. 
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, bude Vám digitální obsah zpřístupněn obratem pro provedení platby online platební kartou. Digitální obsah Produktu zdarma Vám bude zpřístupněn obratem po uzavření Smlouvy, nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci.
 3. Na Webu může být u Produktu uvedeno, že Vám jeho digitální obsah bude zpřístupňován postupně, po částech. V takovém případě Vám první část (modul) digitálního obsahu Produktu bude zpřístupněna v čase určeném dle předchozích odstavců a další části (moduly) postupně dle předem oznámeného harmonogramu.

DÉLKA PŘÍSTUPNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU

 1. Na Webu může být u Produktu uvedeno, jakou dobu budete mít k digitálnímu obsahu přístup. V takovém případě Vám bude digitální obsah Produktu přístupný po takto předem oznámenou dobu.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, máte digitální obsah přístupný napořád – respektive po dobu, co bude fungovat mé podnikání.

AKTUALIZACE DIGITÁLNÍHO OBSAHU

 1. Digitální obsah Produktu Vám bude zpřístupněn v nejnovější verzi dostupné v době uzavření Smlouvy, která Vám nebude aktualizována.
 2. Budu Vám však poskytovat aktualizace, které jsou nezbytné k tomu, aby byl digitální obsah Produktu bez vad po celou dobu trvání Smlouvy nebo (u digitálního obsahu zpřístupněného jednorázově na časově neomezenou dobu) aby byl bez vad po dobu, po kterou to můžete rozumně očekávat. V takovém případě Vás upozorním, že je dostupná aktualizace, jakým způsobem ji můžete provést a že v případě jejího neprovedení nemáte práva z vady, která vznikne pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí, jestliže v Objednávce vezmete na vědomí a výslovně odsouhlasíte, že po zpřístupnění digitálního obsahu Vám nebudu poskytovat jeho aktualizace.  

FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU, TECHNICKÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ

 1. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu docx, pdf a obdobnými, přehrávání video a audio souborů, dále připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení a funkční e-mailovou schránku udržovanou ve stavu schopném přijímat zprávy (digitální prostředí).
 2. Za propojení digitálního obsahu Produktu s Vaším digitálním prostředím nesete odpovědnosti Vy jako Uživatel.

viiI. storno PODMÍNKY a změna TERMÍNU rezervace konzultace

 1. Pokud chcete rezervaci konzultace zrušit ještě před jejím začátkem, proveďte tak prosím výhradně na e‑mailu [email protected] s uvedením čísla účtu pro případné vrácení ceny nebo její části. Pokud rezervaci zrušíte alespoň 24 hodin před domluveným termínem konzultace, vrátím vám 100 % ceny konzultace. V případě, že konzultaci zrušíte méně než 24 hodin před jejím začátkem nebo se na konzultaci nedostavíte, budu vám účtovat storno poplatek ve výši 100 % ceny konzultace.
 2. Pokud se termínu konzultace nemůžete zúčastnit a máte zájem o jeho změnu, napište mi na e-mail [email protected] a domluvíme si náhradní termín. Změnit termín konzultace můžete nejméně 24 hodin před začátkem původního termínu. Změnu rezervace termínu akceptuji maximálně dvakrát, poté jsem oprávněna od smlouvy odstoupit.
 3. Termín konzultace jsem oprávněna změnit. V takovém případě vás kontaktuji na e-mailu, který jste uvedli při rezervaci konzultace a nabídnu vám buď nový termín, nebo vrácení 100 % ceny konzultace. V případě, že budete požadovat vrácení plné ceny, vrátím vám ji na účet, ze kterého byla platba provedena, a to do 14 dnů od doby, kdy se na tom domluvíme.

IX. AUTORSKÁ PRÁVA A MLČENLIVOST

 1. Digitální obsah Produktu je autorským dílem, jehož autorem jsem já, coby Poskytovatel. Digitální obsah zpřístupňuji Vám jako Uživateli pro Vaši osobní potřebu. Není možné jej (ani jakoukoli jeho část), ať už v původní či změněné podobě, bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám.
 2. Rovněž máte povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do Vašeho Uživatelského účtu.
 3. V případě porušení autorských práv nebo povinnosti mlčenlivosti jsem oprávněna Vám digitální obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu škody, která mi v důsledku takového porušení vznikla. Porušení autorských práv je dále postižitelné podle autorského zákona a podle trestněprávních předpisů.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Obecně platí, že pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (tedy mj. přes internet), má uživatel, který je spotřebitelem, dle § 1829 OZ právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud (objednáváte-li úplatný Produkt či Službu) v objednávkovém formuláři zaškrtnete políčko „Souhlasím s tím, že mi online kurz bude zpřístupněn ihned po zaplacení a tím zaniká mé právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.“ nebo „Souhlasím se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a beru na vědomí, že udělením souhlasu zaniká mé právo odstoupit od smlouvy“, nemáte podle § 1837 písm. l) OZ právo na odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu a vrácení peněz.
 2. V případě, že Vám digitální obsah Produktu nebude během 14 dnů od uzavření Smlouvy zpřístupněn a jste-li Spotřebitelem, pak během této 14denní lhůty máte právo od Smlouvy i bez udání důvodu odstoupit. Lhůta je zachována, pokud mi oznámení o odstoupení odešlete nejpozději 14. den po dni, kdy byla Smlouva uzavřena. Pro odstoupení můžete využít formulář uvedený pod těmito OP. Odstoupit od Smlouvy můžete zasláním vyplněného formuláře, nebo jiného textu obdobného znění, na některou z mých kontaktních adres uvedených výše (e-mail nebo adresa sídla), případně jakýmkoli jednoznačným prohlášením, které vůči mně učiníte. Odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je Produkt zdarma, můžete tím, že se odhlásíte z mé e-mailové databáze (odhlásit se můžete kliknutím na příslušný odkaz, který najdete na konci každého zaslaného e-mailu).
 3. Je-li předmětem Smlouvy úplatný Produkt, obratem po obdržení oznámení o odstoupení od Smlouvy Vám potvrdím jeho přijetí. Cena Vám pak bude vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to na stejný účet, ze kterého byla zaplacena. Jiným způsobem Vám Cena může být vrácena jen tehdy, pokud s tím budete souhlasit a pokud Vám tím nevzniknou další náklady. Vzhledem k tomu, že odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu je možné jen tehdy, nebyl-li Vám digitální obsah Produktu zpřístupněn, nevzniknou Vám žádné náklady spojené s jeho vrácením. Jakékoli náklady, které by Vám v souvislosti s odstoupením od Smlouvy případně vznikly (např. náklady spojené se zasláním oznámení o odstoupení), nesete ze zákona Vy.
 4. Je-li předmětem Smlouvy placená konzultace a jste-li Spotřebitelem, máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření. Pokud však konzultace proběhne ještě v této 14denní lhůtě pro odstoupení, dáváte mi souhlas s tím, že pokud je termín konání konzultace před skončením lhůty, nemáte na odstoupení od smlouvy právo.
 5. Jako Uživatel můžete od Smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Smlouvou. Jako Poskytovatel jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Vašich povinností ze Smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do Webového rozhraní, porušení autorských práv, povinnosti mlčenlivosti a v dalších případech stanovených zákonem. V případě odstoupení od Smlouvy jsem oprávněna Vám okamžitě digitální obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu škody, pokud mi z porušení Vašich povinností vznikla.
 6. Jako Poskytovatel mám právo odstoupit od Smlouvy také z důvodu nenaplnění minimální kapacity přihlášených uživatelů nebo z jiných vážných důvodů. V takovém případě Vám bude Cena vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, nedohodneme-li se výslovně na použití platby na jiný Produkt dle Vašeho výběru. Cena Vám bude vrácena na stejný účet, ze kterého byla zaplacena, nedohodneme-li se výslovně jinak.
 7. Pokud by z Vaší strany nedošlo k úhradě Ceny ani ve lhůtě 10 dnů po splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší automaticky, bez nutnosti odstoupení.
 8. Je-li Vám společně s Produktem poskytnut jako dárek bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnosti. V důsledku toho jsem oprávněna Vám okamžitě zrušit přístup k bonusu, případně máte povinnost mi bonus bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, vrátit. Veškeré bonusy jsou zpřístupněny spolu se zpřístupněním Produktu, není-li na Webu u Produktu uvedeno jinak.

XI. REKLAMACE

 1. Po zpřístupnění Produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost jeho digitálního obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu. Může se stát, že je digitální obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Web může být aktualizován bez předchozího upozornění.
 2. Pokud Produkt nebo přístupové údaje nenaleznete ve své e-mailové schránce v čase uvedeném v těchto OP (viz „Čas zpřístupnění digitálního obsahu“), zkontrolujte, prosím, nejprve složky „hromadné“ nebo „spam“. Pokud ani tam Produkt nebo přístupové údaje nenaleznete, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu.
 3. V případě, že digitální obsah Produktu není ve shodě se Smlouvou, máte práva z vadného plnění v souladu s příslušnými ustanoveními OZ.
 4. Práva z vadného plnění Vám nenáleží v případě vad způsobených nesprávným užíváním nebo uložením Produktu. Dále Vám práva z vadného plnění nenáleží v případě neprovedených aktualizací (více viz výše v těchto OP – „Aktualizace digitálního obsahu“). Rovněž neodpovídám za nedostupnost nebo jiné vady digitálního obsahu v případě nevyhovujícího digitálního prostředí (tedy v případě, že nemáte potřebné technické a programové vybavení nebo síťové připojení uvedené v těchto OP – viz „Funkčnost digitálního obsahu, technické a programové vybavení“). Za účelem ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí, máte zákonnou povinnost mi poskytnout nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat a kterou lze zajistit technicky dostupnými prostředky, jež jsou pro Vás co nejméně rušivé. V případě odmítnutí poskytnutí součinnosti máte práva z vadného plnění jen tehdy, prokážete-li, že digitální obsah Produktu není ve shodě se Smlouvou.
 5. Práva z vadného plnění (reklamaci) můžete u mě uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených výše v těchto OP (e-mail nebo adresa sídla).

XII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě, prosím, na některé z kontaktních adres uvedených výše v těchto OP.
 2. Dozor nad dodržováním mých povinností vyplývajících z právních předpisů vykonávají tyto orgány: Česká obchodní inspekce, živnostenský úřad v Příbrami a Úřad pro ochranu osobních údajů (jedná-li se o povinnosti při zpracování osobních údajů).
 3. Případný spor mezi mnou jako Poskytovatel a Vámi jako Uživatelem bude řešen přednostně smírnou cestou. Pokud jste Spotřebitel a z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikne mezi námi spor, máte právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v takovém případě Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz).

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto OP jsou zveřejněny na Webu a je na ně přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům. Odesláním vyplněného objednávkového formuláře přes Webové rozhraní stvrzujete, že Vám je obsah OP znám a že s ním souhlasíte. Tyto OP ve formátu pdf či obdobném Vám rovněž zašlu v příloze e-mailu potvrzujícího Vaši Objednávku.
 2. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Uživatele, které ze Smlouvy vyplývají.
 3. Smluvní vztah mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem se řídí těmito právními předpisy: OZ a jste-li Spotřebitel, pak i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Jako Poskytovatele mě nezavazují žádné kodexy chování související s odvětvím mého podnikání.
 5. Zásady zpracování osobních údajů naleznete v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na Webu a na které je přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům.
 6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto OP neplatným či neúčinným, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení OP nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení OP.
 7. Tyto OP jsem oprávněna jednostranně měnit. Pro Vás jako Uživatele platí text obchodních podmínek účinný k datu Vaší Objednávky.
 8. Tyto OP jsou účinné od 1. 1. 2023.